Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

Privacy wetgeving AVG

De praktijk  heeft het certificaat aangaande privacy-wetgeving van de stichting AVG behaald en verklaart hierbij
het complete AVG programma te hebben doorlopen .
Praktijk Tjaberings is de rechtspersoon in deze . Fysio Vrouwenhoflaan is een verzamelnaam voor alle praktijken
die werkzaam zijn op de Vrouwenhoflaan 1. In Praktijk Tjaberings zijn werkzaam : G.B. Tjaberings, I. Hilarius, A Schoordijk
en E. Gabeler en vallen derhalve onder dit certificaat.

Hieronder kunt u lezen wat een en ander inhoudt

AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Praktijk Tjaberings het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. Praktijk Tjaberings verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Praktijk Tjaberings heeft doorlopen om te
voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet
van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking
van de situatie.
Praktijk Tjaberings begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens
moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Praktijk
Tjaberings kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten
aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Praktijk Tjaberings zijn te vinden op de volgende
pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 14-4-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

Privacy Policy 1

Fysio Vrouwenhoflaan  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Vrouwenhoflaan  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Vrouwenhoflaan  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Vragen kunt u richten aan  de praktijkhouder of aan de desbetreffende fysiotherapeut

 

FYSIO VROUWENHOFLAAN

Vrouwenhoflaan 1

3231 VM Brielle

Tel 0181-413749

e-mail : gb.tjaberings@xs4all.nl

 

PRIVACY POLICY 2

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van patiënten worden door  Fysio Vrouwenhoflaan  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde, opbouwen dossier en fysiotherapeutisch handelen ;
 • Communicatie over het fysiotherapeutisch proces
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (fysiotherapeutische hulpvraag).
 • Communicatie met andere zorgverleners
 • Communicatie met de zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (fysiotherapeutische hulpvraag)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) moet Fysio Vrouwenhoflaan    de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • geboortedatum
 • Adres, woonplaats, postcode,
 • Huisarts
 • Persoonsregistratie gegevens
 • Gegevens over uw zorgverzekering
 • Eventueel e-mail adres.
 • Alle medische, en niet medisch noodzakelijke gegevens voor opstellen van het behandelplan
 • Checken en registreren van identiteit zijn wij verplicht

 

Uw persoonsgegevens worden door  Fysio Vrouwenhoflaan  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en 15 jaar na de laatste overeenkomst, overeenkomstig de verplichtingen die wij zijn aangegaan met de zorgverzekeraars.  Daarna kunnen ze worden vernietigd .

Correspondentie met artsen, verwijzers, collega’s etc wordt gedaan middels KPN zorg messenger. Dit is een programma verzorgt door kpn waarmee alle mail versleuteld over het web wordt verstuurd. Hiermee wordt voorkomen dat de mail wordt gelezen door anderen dan de geadresseerde.

Op de praktijk wordt u gevraagd een toestemmingsformulier  door te lezen en te ondertekenen. Hierin kan u u precies aangeven voor welke zaken u wel en geen toestemming geeft. Het behelst hier toestemming voor inzage van uw dossier, accoordverklaring voor onderzoek, behandeling,  correspondentie met andere zorgverleners, klachten regeling etc. Dit toestemmingsformulier wordt gescand en in uw dossier geplaatst. Zodoende weten we altijd waarvoor u en geen toestemming heeft gegeven