Fysio
Praktijk voor fysiotherapie, Manuele Therapie en Medische Trainingstherapie

No Show

Helaas worden wij in steeds grotere mate geconfronteerd met patiënten die niet 24 uur of  eerder  de geplande afspraak afbellen of afmelden

De redenen van annulering zijn erg uiteenlopend .

Wij hebben nu moeten besluiten  dat als u binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak afzegt, deze ten alle tijden  aan u wordt doorberekend, tenzij er sprake is van een ernstige calamiteit of tenzij de afgemelde tijd in de agenda nog kon worden opgevuld door een andere afspraak gemaakt door derden. Een en ander is in overeenstemming met het regelement zoals door onze branche organisatie is opgesteld.

 

Dus  bijvoorbeeld  het niet kunnen nakomen van de afspraak door oa plotselinge verschuivingen van het rooster op het werk , uitgelopen werkzaamheden en andere werk-gerelateerde  redenen worden  gewoon aan de patiënt gefactureerd ten bedrage van 30 euro per keer.

Als u per mail annuleert, dan wordt de datum en tijd waarop de mail hier in de mailbox verschijnt leidend. Zo ook het afmelden per ingesproken boodschap op de voice-mail.

opgesteld  namens het hele team van fysio Vrouwenhoflaan , Fyzzix fysiotherapie en fysio Vierpolders

 

 

 

Mondkapje

Met ingang van 12 oktober 2020  willen wij u vragen uw mondkapje op te doen bij het betreden van het praktijkpand, in de gang en wachtkamer en in de behandelkamer als 1.5 meter niet kan worden gewaarborgd tijdens de behandeling. Verder zijn nog steeds de algemene maatregelen onverkort van kracht. U kunt deze nog eens nalezen elders op deze website.

AVG proof corresponderen

Sinds kort zijn wij, naast “mijnzorgapp” ook aangesloten bij “zorgdomein”. Dit is een speciaal programma dat AVG proof  op internet  schriftelijk  overleg tussen zorgverleners onderling mogelijk maakt (bijvoorbeeld een arts wil overleg over een patiënt met ons en dat kan nu middels zorgdomein)

Opschalen Fysiotherapie per 7 mei 2020 : stappenplan en huishoudelijk regelement

U kunt per 7 mei weer gewoon een afspraak maken met onze praktijk. 

We doorlopen daarbij een STAPPENPLAN

 1. Bij aanmelding wordt eerst bepaald of een effectief consult ‘op afstand’ (dus per telefoon/video bellen)  mogelijk is, is dat zo dan wordt uw hulpvraag telefonisch en/of via video bellen behandeld.. Is dat niet effectief dan wordt eerst de volgende triage doorlopen alvorens er wordt overgegaan tot een fysieke intake:
 2. Bij de intake en bij elk volgend consult wordt de  volgende triage doorlopen en het volgende gevraagd : 1. heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (>38 graden C) 2. Heeft u in de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen (1)  gehad ? 3. heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten ? 3. is er bij u zelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld ?
 3. indien ja dan valt u in categorie rood . U heeft geen toegang tot de praktijk. Het consult wordt uitgesteld, of via videobellen gedaan . Ook wordt er geen “aan huis” bezoek gedaan tenzij er een risico is op irreversibele achteruitgang. Er is dan sprake van Spoedzorg en kan er  voor gekozen worden toch te behandelen maar dan alleen in de thuissituatie met mondkap, handschoenen, schort en spatbril. Een en ander is aan de therapeut te beslissen wel of niet te behandelen .
 4. Indien nee dan valt u in categorie groen EN KAN ER GEWOON WORDEN BEHANDELD zowel in de praktijk als “aan huis”.  Er  mag worden behandeld zonder mondkap, handschoenen, en schort.  Mensen die vallen in de “kwetsbare groep” (2)  worden  behandeld  met bescherming.

ad 1 mogelijke COVID symptomen zijn : –  neusverkoudheid, hoesten, kuchen, niezen – loopneus – keelpijn – verhoging (tot 38 graden ) of koorts (> 38 graden) – moeheid – hoofdpijn-            oogontsteking –  je ziek voelen en/of diarree

ad 2 mensen met verhoogde kans op infectie : – personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (gezins) contacten van een bewezen patiënt – personen > 18 jaar met verstandelijke handicap- personen woonachtig in een verpleeghuis –

mensen met  kans op een ernstig beloop COVID : – mensen > 70 jaar – mensen met chronische afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen – mensen met  chronische hartaandoeningen – diabetes mellitus – ernstige nieraandoeningen die leiden tot niertransplantatie of dialyse – verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunaandoeningen of door aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen , chemotherapie en bestraling – onbehandelde HIV infectie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  patiënten

 1. Er wordt alleen behandeld op afspraak
 2. Patiënten komen maximaal 5 min voor de afgesproken tijd binnen
 3. de Patiënt mag in beginsel niet worden vergezeld door een partner
 4. de Patiënt neemt elk consult een badlaken en een gasten handdoek mee. Er zijn nl geen bankhoezen meer aanwezig op de behandelbanken ivm hygiëne
 5. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 1.5 m afstand, dus 1 patiënt in de wachtkamer, 1 patiënt om de hoek in oefenruimte
 6. Zijn de zitplaatsen bezet, wacht dan even buiten
 7. de Patiënt wast eerst zijn handen of reinigt deze met aanwezige gel alvorens de praktijk te betreden
 8. In de behandelruimte zijn alleen de therapeut en de patiënt aanwezig ,ook hier wordt zoveel mogelijk de 1.5 m regel toegepast.
 9. Na afloop van de behandeling verlaat  de Patiënt zo snel mogelijk het pand
 10. Na gebruik van het toilet, graag deze met de aanwezige schoonmaakdoekjes schoonmaken

Openstelling Praktijk Vrouwenhoflaan per 28 april

Per dinsdag 28 april kunnen de fysio praktijken onder voorwaarden weer opschalen.
Dit kan alleen maar door toepassing van  de 1.5  meter richtlijn van de overheid, en de richtlijnen zoals voorgeschreven van het RIVM.
Maar : We mogen weer patiëntenzorg leveren : preventief, diagnostisch en curatief.

De volgende gedragsregels zijn bij ons van toepassing:

Cliënten

 • Naleving van de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM. Deze zijn na te lezen op een poster in de hal en in de wachtkamer en mogen langzamerhand als bekend te worden verondersteld.
 • Cliënten reinigen hun handen bij binnenkomst met alcohol gel pads in de hal.
 • Iedereen hanteert de  1.5 meter afstandsregel  t.o.v alle aanwezigen in de praktijk. Dat betekent dat er 1 cliënt achter in de wachtkamer kan plaatsnemen (dus niet naast de wc) , de andere cliënt neemt plaats op een  stoel aan het begin van de oefenruimte. Zo kan iedereen elkaar passeren, rekening houdend met de 1.5 meter
 • Cliënten komen ALLEEN. Er wordt gevraagd aan vervoerders buiten te wachten. Kinderen mogen 1 ouder meenemen. Chronische patiënten mogen 1 familielid meenemen. Deze gaat met de cliënt mee de behandelruimte in (en houdt ook daar 1.5 meter afstand in acht)
 • Houdt ook buiten de praktijk  rekening met de 1.5 meter richtlijn.
 • Social talk graag buiten (en ook op 1.5 meter)
 • Cliënten komen maximaal 5 minuten voor de behandeling binnen en gaan na de behandeling ook meteen weer weg.
 • Als iemand aan het begin van de oefenruimte zit te wachten en er moet geoefend worden in de oefenruimte, dan wordt er geoefend met de scheidingswand dicht.
 • Er wordt aan de cliënten gevraagd zelf een badlaken mee te nemen en voor het hoofd een gastendoekje . Neem deze na de behandeling ook weer mee .
 • Mensen die een afspraak willen maken, postbezorging, etc dienen eerst aan te bellen in de hal.
 • In principe is een verwijzing van de arts voor de fysiotherapie niet nodig
 • In de wachtkamer liggen geen kranten of tijdschriften ivm hygiëne. We proberen de wachttijd zo min mogelijk te laten oplopen. Als u wacht, blijf dan zitten, u wordt vanzelf opgehaald.

Therapeuten

 • Er wordt behandeld met Persoonlijke Beschermingsmaatregelen (PBM) : bril, handschoenen, mondkap en schort (of speciale werkkleding)
 • behandelbank, apparatuur, en verder alles wat de cliënt heeft aangeraakt wordt na iedere behandeling schoongemaakt
 • De behandeltijd is 30 minuten inclusief reinigen
 • Er wordt zoveel mogelijk achter de cliënt behandeld en/of er kan worden gevraagd aan de cliënt het hoofd af te wenden zodat therapeut en cliënt niet in elkaars ademtocht staan.
 • In de fitness ruimte is er maar ruimte voor 1 cliënt tegelijk (evt met therapeut) omdat bewezen is dat bij fysieke inspanning de lengte van de ademtocht langer is dan 1.5 meter.
 • Deurkrukken, tafels, stoelen, toetsenborden etc. worden regelmatig gereinigd
 • Aan het eind van de dag wordt nogmaals alles gereinigd

Behandeling protocol

 • Groep A : personen zonder Covid-19 klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen kunnen zowel fysiek als digitaal (e-consult, consult bellen)  behandeld worden.
 • Groep B : personen zonder symptomen passend bij Covid-19, maar een verhoogde kans hebben op een ernstig beloop van Covid -19  (zie voor indeling elders op deze site ) worden bij  voorkeur digitaal behandeld, maar indien dit niet mogelijk is mag dit fysiek.
  Voor deze groep geldt dat maatwerk essentieel is en mogelijk moet zijn.
 • Groep C : Personen met symptomen passend bij Covid-19 of bewezen Covid-19 of gezinsleden met symptomen passend bij Covid-19 , of personen in thuisisolatie UITSLUITEND digitaal  (via e-consult intake, onderzoek, behandeling) GEEN BEZOEK AAN DE PRAKTIJK
 • Groep D : Personen met doorgemaakte Covid-19 die daarvoor fysiotherapeutische behandeling nodig hebben.
  Hiervoor is een protocol “fysiotherapeutische revalidatie na doorgemaakte Covid-19 in ontwikkeling ” (REACH netwerk).

PBM

Het RIVM schrijft voor dat het gebruik van PBM bij cliënten die geen (verdenking op) Covid-19 hebben,  niet nodig is en dus kunnen cliënten uit groep A volgens de RIVM richtlijnen fysiek zonder PBM worden behandeld.
Zolang niet duidelijk is of iemand die geen symptomen heeft van Covid-19, ook geen drager kan zijn, kiezen we ervoor altijd met PBM te behandelen.
Dit ter bescherming van zowel de cliënt als de therapeut.

Heeft u vragen over dit beleid of over andere zaken, schroom niet ons te bellen (0181-413749 of 0651814734) of te mailen (gb.tjaberings@xs4all.nl) of  per SMS (0651814734)

mijn zorgapp

7 april

Wij zijn het praktijkprogramma aan het inrichten om in een beschermde omgeving te kunnen video-bellen met onze patiënten.

Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt op uw telefoon om “mijnzorgapp”aan te maken. Dit is het medium waarin we deze video gesprekken willen laten plaatsvinden . U kunt deze berichten laten staan en de app aanmaken, u mag deze berichten ook negeren en verwijderen. Als er wordt gebeld met video zal dit uitsluitend gaan met uw toestemming op een van te voren afgesproken tijdstip.

Met excuses voor de overlast

Gijs Tjaberings

CORONA MAATREGELEN 24 maart 2020

Dit bericht is een samenvatting van de maatregelen en adviezen die de rijksoverheid, het RIVM, en 3 branche organisaties fysiotherapie de afgelopen 24 uur   hebben gegeven:

Men heeft ontdekt dat het corona virus zich ook kan bevinden bij mensen zonder klachten, daarom heeft men de regels verder aangescherpt :

 1. In principe worden alle behandelingen fysiotherapie uitgesteld tot na 6 april. Nieuwe patiënten maar ook “lopende “patiënten worden bij aanmelding of middels een telefonisch onderhoud gescreend aan de hand van de hulpvraag of de behandeling kan worden uitgesteld.
 2. er kan wel behandeld worden (consult, advies, doornemen van oefeningen ) middels beeldbellen, whats app bellen of per telefoon
 3. er kan wel behandeld worden met in acht neming van de regels van de RIVM en Rijksoverheid : geen fysiek contact, en op minimaal 1 1/2 meter afstand tussen behandelaar en patiënt
 4. Er wordt gekeken of uitstel van de behandeling leidt tot een “irreversibele achteruitgang”.  Als daar kans op is dan: zie 5
 5. bij 4 : treedt de triage van het RIVM in:
 6. 1. 1-patiënt hoort tot de groep kwetsbare mensen : alle mensen > 18 jaar met  afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen, verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan transplantatie, hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweer stoornissen, bij chemotherapie en /of bestralingen bij kanker, HIV – Personen > 18 met verstandelijke handicap  die in een instelling of verpleeghuis wonen,
  2. patiënt heeft een van de volgende verschijnselen : neusverkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 gr) koorts (>38 gr = arts waarschuwen) kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen. diarree
  3. en nu ook patiënten zonder deze klachten horen in deze triage omdat ook gezonde mensen het corona virus bij zich kunnen dragen
 7. en dus geldt voor categorie 3 voor de behandeling : handelen als of ze bij de risico groep horen, en dus naar 2 en 3
 8. moet er face- to -face worden behandeld dan treden de voorschriften van het RIVM in werking als zijnde de behandeling van een corona patiënt. dat wil zeggen er moet behandeld worden met minimaal een mondkapje  en handschoenen. En het moment van contact dient zo kort mogelijk te zijn
 9. Patiënten in categorie 5.2 worden door ons niet gezien en naar huis gestuurd (of naar de arts)
 10. Dit alles betekent dat we (ook door een groot gebrek aan noodzakelijke hygiënische hulpmiddelen) alleen de ernstigste patiënten  zeer kort face-to face kunnen behandelen met de verplichte beschermingsmaatregelen

corona

Corona maatregelen

Door de ontwikkelingen rondom dit virus en de veiligheidsrisico’s moeten ook wij voorzorgsmaatregelen treffen, waarbij uw en onze gezondheid voorop staat.
We vragen de afspraak die u bij ons hebt, 2 weken uit te stellen, als u :
– recent in Noord Italië, China of een ander risicogebied bent geweest.
– vermoedt dat u mogelijk direct of indirect blootgesteld bent aan het virus.
– last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts.

Het allerbelangrijkst is, dat u goed voor uzelf zorgt en hierdoor een goede weerstand hebt. Neem uw rust en ga op tijd naar bed, eet gezond en zorg voor voldoende groente en fruit, zorg dagelijks voor voldoende beweging (een gezonde wandeling in de frisse buitenlucht bijvoorbeeld), vermijd stress.

Onze praktijk wordt 2 x per week  gereinigd, ook alle contactoppervlakken hebben onze speciale aandacht. Uiteraard wassen wij onze handen frequent. Wij willen u vragen de handgrepen van de apparatuur na gebruik te reinigen. Er zijn daarvoor doekjes aanwezig

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.